Juridische disclaimer

Juridische disclaimer

Onderstaande voorwaarden gelden voor iedereen die de websites (Websites) http://www.bt.nl of http://www.btglobalservices.com/nl/global/ van BT Nederland N.V. (hierna te noemen BT) bezoekt en gebruikt. BT behoudt zich het recht voor de voorwaarden te allen tijde te veranderen. Het is dan ook raadzaam dat u deze voorwaarden geregeld leest, zodat u van alle mogelijke wijzigingen op de hoogte blijft. Wanneer u de Website gebruikt, verklaart u zich automatisch akkoord met de inhoud van de voorwaarden.

1. De informatie op de Website is alleen bestemd voor algemene doeleinden en BT kan op geen enkele wijze garant staan voor de juistheid of volledigheid van de gegevens. Voordat u de informatie op enige manier gebruikt, dient u zelf de juistheid en volledigheid van de inhoud van de Website te verifiëren. Wanneer u de inhoud op enige wijze gebruikt, is dat geheel voor eigen risico. Eventuele klachten en opmerkingen over de inhoud van de Website kunt u mailen naar: nl.webmaster@bt.com

2. De inhoud van de Website is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik en is, voor zover relevant, auteursrechtelijk, merkenrechtelijk en volgens intellectueel recht beschermd. Het geheel of gedeeltelijk kopiëren, framen of op een andere manier hergebruiken van de inhoud van de Website is verboden.

3. BT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie die of materiaal dat door derden op de Website is gezet of via de Website toegankelijk is gemaakt.

4. De volledige verantwoordelijkheid voor het beoordelen van goederen (inclusief software) of diensten die door derden via de Website of internet worden aangeboden, rust bij uzelf. BT is geen partij bij of is niet aansprakelijk voor transacties tussen u en derden. Wanneer u persoonlijke informatie aan derden doorgeeft, is dat geheel voor eigen risico.

5. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, van welke aard ook, die verband houden met deze voorwaarden zullen aanhangig worden gemaakt voor de bevoegde Nederlandse rechter.